Sinh hoạt Trung Học Hà Tiên (Lê Phước Dương)

Hoàng Thu Bình và Lê Phước Dương, hình chụp trước sân chùa Phật Lớn Hà Tiên, 1971, lúc học lớp Đệ Tam. (Hình do Nguyễn Kim Tuyến chụp bằng máy ảnh của Kim Tuyến)

Lê Phước Dương, Hoàng Thu Bình và Vương Ngọc Hường (bạn cùng lớp nhau năm 1971 Trung Học Hà Tiên)

Nguyễn Kim Tuyến, Vương Ngọc Hường, Hoàng Thu Bình và Lê Phước Dương, hình chụp trước cột cờ trường Trung Học Công Lập Hà Tiên, người bấm máy chụp là thầy Nguyễn Văn Nén.

Từ trái sang phải hàng trước: Phan Cẩm Vân, Lâm Mỹ Nhung, Trầm Ngọc Bích, Nguyễn Kim Tuyến. Hàng sau: Tô Mỵ Nương, Nghị Mỹ Dung. Bạn học cùng một lớp Trung Học Hà Tiên, năm 1972 cùng thi tú tài 1.

Từ trái sang phải hàng đứng: Nghị Mỹ Dung, Tô Mỵ Nương, Lâm Mỹ Nhung, Trầm Ngọc Bích, Nguyễn Kim Tuyến. ngồi: Phan Cẩm Vân. Bạn học cùng một lớp Trung Học Hà Tiên, năm 1972 cùng thi tú tài 1.

Hình ảnh: Lê Phước Dương, Hoàng Thị Minh Liên.