Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 2)

Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 2)

21/ Nguyễn Đình Nguyên, 22/ Nguyễn Bích Thũy, 23/ Nguyễn Hồng Ẩn, 24/ Nguyễn Hồng Ẩn, 25/ Trần Thị Như Liên, 26/ Bùi Kim Huê, 27/ Nguyễn Nguyệt Hồng, 28/ Trần Diệu Hiền, 29/ Nguyễn Phúc Hậu, 30/ Phạm Thị Kim Loan, 31/ Nguyễn Thị Điệp, 32/ Nguyễn Thúy Vân, 33/ Lê Công Hưởng, 34/ Trần Văn Dõng, 35/ Trần Văn Dõng, 36/ Trần Tiên, 37/ Lâm Hoàng Nhi, 38/ Trương Minh Hiển, 39/ Trần Văn Mãnh, 40/ Trần Văn Mãnh, 41/ Trần Văn Mãnh, 42/ Trần Văn Mãnh, 43/ Trần Văn Mãnh, 44/ Lê Văn Đông, 45/ Hà Quốc Hưng, 46/ Lâm Hoàng Nhi

Tái bút: tên chử đen và nghiêng : những người đã mất.