Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 10)

Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 10)

178/ Doãn Quốc Sỹ, 179/ Phan Văn Xuân, 180/ Tiền Ngọc Thanh, 181/ Võ Thành Tường, 182/ Trương Thị Bạch Cúc, 183/ Trương Công bạch, 184/ Trần Văn Phi, 185/ Hứa Văn Vàng, 186/ Phạm Công Nhựt, 187/ Huỳnh Thị Cúc, 188/ Nguyễn Ngọc Thanh, 189/ Lâm Thị Ánh Tuyết, 190/ Trần Học Quang, 191/ Trang Lệ Thủy, 192/ Tràn Việt Hùng, 193/ Nguyễn Thị Lộc, 194/ Trần Kim Mỹ, 195/ Trần Lệ Hằng, 196/ Lý Thị Nguyệt

Tái bút: tên chử đen và nghiêng : những người đã mất.