Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 18)

Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 18)

327/ Lâm Bình Chư, 328/ Trần Văn Quang, 329/ Trương Minh Đạt, 330/ Nguyễn Phước Thị Liên, 331/ Mao Xuân Kia, 332/ Trương Minh Hiển, 333/ Trương Minh Hiển, 334/ Đường Minh Phương, 335/ Vương Bình Phước, 336/ Vương Đình Lộc, 337/ Huỳnh Ngọc Phúc, 338/ Huỳnh Ngọc Phúc, 339/ Lâm Nguyên Khánh, 340/ Phạm Bích Ngân, 341/ Nguyễn Thúy Vân, 342/ Hồ Hồng Thủy Tiên, 343/ Lê LiFa, 344/ Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 345/ Hồ Minh Nhựt.

Tái bút: tên chử đen và nghiêng : những người đã mất.