Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 13)

Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 13)

234/ Nguyễn Thi Nhung, 235/ Nguyễn Thị Túy Tâm, 236/ Lý Thị Lắc, 237/ Hồ Quang Phụng, 238/ Hồ Chung Hiệp, 239/ Huỳnh Văn Năm, 240/ Phan Hoàng Minh, 241/ Đỗ Bỗ Khén, 242/ Huỳnh Ngọc Yến, 243/ Lâm Hữu Lễ, 244/ Phù Thọ An, 245/ NGuyễn Ngọc Lung, 246/ Nguyễn Ngọc Lung, 247/ Lý Ngọc Mai, 248/ Võ Thành Tài, 249/ Đỗ Huỳnh Có, 250/ Nguyễn Văn Hiệp, 251/ Hồ Quang Điệp, 252/ Vũ Quang Vinh

Tái bút: tên chử đen và nghiêng : những người đã mất.