Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 7)

Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 7)

125/ Dương Hồng Châu, 126/ Dương Hồng Châu, 127/ Trương Minh Đạt, 128/ Trương Thị Uyên My, 129/ Lê Mai Hoa, 130/ Phù Kim Dung, 131/ Đường Hùng Việt, 132/ Huỳnh Kim Nguyệt, 133/ Huỳnh Kim Nguyệt, 134/ Huỳnh Kim Nguyệt, 135/ Nguyễn Phước Thị Liên, 136/ Đặng Kim Thu, 137/ Huỳnh Thị Kim, 138/ Phù Kim Tươi, 139/ Bùi Thị Dung, 140/ Nguyễn Văn Út, 141/ Lê Quang Chánh

Tái bút: tên chử đen và nghiêng : những người đã mất.