Hình ảnh sinh hoạt xưa

  1. Sinh hoạt Trung Học Hà Tiên (Trần Văn Dõng)
  2. Sinh hoạt Trung Học Hà Tiên (Trần Văn Mãnh)
  3. Sinh hoạt Trung Học Hà Tiên (Hoàng Đức Trung)
  4. Sinh hoạt Trung Học Hà Tiên (Nguyễn Thị Điệp)
  5. Sinh hoạt Trung Học Hà Tiên (Trần Hoàng Trang)
  6. Sinh hoạt Trung Học Hà Tiên (Cô Võ Kim Loan)
  7. Sinh hoạt Trung Học Hà Tiên (Hồ Thị Kim Hoàn)
  8. Sinh hoạt Trung Học Hà Tiên (Nguyễn Nguyệt Hồng)
  9. Sinh hoạt Trung Học Hà Tiên (Lê Phước Dương)
  10. Sinh hoạt Trung Học Hà Tiên (Đỗ Thành Tâm)
Publicités