Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 15)

Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 15)

271/ Quách Ngọc Sơn, 272/ Hồ Thị Kim Hoàn, 273/ Nguyễn Ngọc Lê, 274/ Tiền Minh Quang, 275/ Nguyễn Anh Khanh, 276/ Nguyễn Hồng Điệp, 277/ Tạ Em Sợi, 278/ Lâm Mỹ Nhung, 279/ Châu Ngọc Mỹ, 280/ Lê Văn Nam, 281/ Tiền Quý Mai, 282/ Trương Minh Huệ, 283/ Trần Quý Phụng, 284/ Lý Mạnh Thường, 285/ Lý Mạnh Thường, 286/ Lý Mạnh Thường, 287/ Mai Thị Ngọc Minh, 288/ Trần Hoàng Phượng, 289/ Nguyễn Nguyệt Hồng.

Tái bút: tên chử đen và nghiêng : những người đã mất.