Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 17)

Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 17)

308/ Tô Thanh Phượng, 309/ Tô Thanh Phượng, 310/ Lâm Xuân Hương, 311/ Trần Văn Hương, 312/ Lê Quang Khanh, 313/ Trần Hồng Khanh, 314/ Võ Thành Tường, 315/ Phan Thanh Liêm, 316/ Quách Thị Chol, 317/ Lâm Ánh Nguyệt, 318/ Nguyễn Nguyệt Hồng, 319/ Nguyễn Nguyệt Hồng, 320/ Nguyễn Văn Ngoan, 321/ Lê Minh Hoàng, 322/ Lê Minh Hoàng, 323/ Tiền Hữu Minh, 324/ Hà Mỹ Khôi, 325/ Trần Thị Thúy Hằng, 326/ Phạm Văn Hòa.

Tái bút: tên chử đen và nghiêng : những người đã mất.