Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 16)

Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 16)

290/ Lâm Văn Có, 291/ Dỗ Mùi, 292/ Phan Văn Báo, 293/ Trương Minh Nhật Quang, 294/ Trương Minh Nhật Quang, 295/ Lâm Nguyên Khánh, 296/ Phạm Quốc Việt, 297/ Nguyễn Thoại Oanh, 298/ Trương Minh Quang Nguyên, 299/ Võ Hoàng Dzuy, 300/ Đỗ Mỹ Hạnh, 301/ Lâm Mỹ Dung, 302/ Lý Mũi Liềm, 303/ Mong Đức Thạnh, 304/ Lâm Nhi Tôn, 305/ Trương Minh Huệ, 306/ Lê Ngọc Ngân, 307/ Lâm Ngọc Bích.