Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 19)

Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 19)

346/ Lâm Hữu Dư, 347/ Phạm Văn Ngà, 348/ Phạm Văn Ngà, 349/ Tiền Ngọc Dung, 350/ Tiền Ngọc Dung, 351/ Nguyễn Ngọc Hằng 352/ Lâm Quang Lai, 353/ Trần Hồng Khanh, 354/ Trần Hồng Khanh, 355/ Lâm Văn Bào, 356/ Võ Đình Dần, 357/ Dương Hồng Nguyệt, 358/ Huỳnh Thanh Yến, 359/ Danh Thị Mỹ Dung, 360/ Thái Kim Hương, 361/ Tạ Dù Mỹ, 362/ Huỳnh Hồng Xuân, 363/ Lê Ngọc Hải, 364/ Trần Ngọc Loan.

Tái bút: tên chử đen và nghiêng : những người đã mất.