Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 8)

Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 8)

142/ Trần Huỳnh, 143/ Trần Huỳnh, 144/ Huỳnh Văn Bé, 145/ Lý Tòng Hiếu, 146/ Tạ Văn Ba, 147/ Trần Phi Hùng , 148/ Đỗ Ngọc Giao, 149/ Nguyễn Ngọc Oanh, 150/ Dương Hồng Đào, 151/ Dương Huệ Vinh, 152/ Dương Huệ Vinh, 153/ Lý Thị Tám, 154/ Hồ Thị Kim Phượng, 155/ Lê Minh Cang, 156/ Lê Ngọc Ngân, 157/ Đặng Xuân Xanh, 158/ Đỗ Hoàng Mai Anh, 159/ Vương Ngọc Hường

Tái bút: tên chử đen và nghiêng : những người đã mất.