Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 5)

Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 5)

91/ Hà Thị Hồng Loan, 92/ Hà Thị Hồng Loan, 93/ Vương Thị Lành, 94/ Nguyễn Minh Nguyệt, 95/ Hà Thị Hồng Loan, 96/ Nguyễn Minh Nguyệt, 97/ Trang Lệ Thũy, 98/ Hồ Thị Kim Hoàn, 99/ Huỳnh Ngọc Sơn, 100/ Trần Mỹ Hạnh, 101/ Huỳnh Thị Sáu, 102/ Lê Phước Dương, 103/ Hoàng Thu Bình, 104/ Lý Cảnh Tiên, 105/ Mai Thị Ngọc Xuân, 106/ Tăng Thu Hồng, 107/ Thái Thanh Niên