Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 14)

Chân dung Thầy Cô và học trò Trung Học Hà Tiên xưa (trang 14)

253/ Lô Sến, 254/ Lê Văn Triệu, 255/ Lê Văn Triệu, 256/ Nguyễn Văn Thân, 257/ Đinh Văn Giáp, 258/ Trương Minh Hiển, 259/ Trần Văn Hương, 260/ Hồ Quang Điệp, 261/ Doãn Quốc Sỹ, 262/ Nguyễn Hồ Hải, 263/ Nguyễn Hồ Hải, 264/ Nguyễn Hồ Hải, 265/ Phùng Tuấn Sinh, 266/ Lê Trung Hoan, 267/ Nguyễn Đức Sơn, 268/ Nguyễn Như Bảo, 269/ Nguyễn Xuân Nam, 270/ Phạm Công Nhựt

Tái bút: tên chử đen và nghiêng : những người đã mất.